Xử lý nước cứng, hệ thống làm mềm nước cứng cho nồi hơi,

Nước cứng có 3 loại là: + Nước cứng tạm thời ( là loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng do muối hidrocacbonat bị nhiệt phân thành muối không tan). Tính cứng tạm thời do các muối Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2 gây ra. + Nước cứng vĩnh cửu. Tính cứng vĩnh cửu của […]

Language